CORONA NIEUWS

 

Beste Ondernemer,

 

Deze en aankomende tijd zal er veel onzekerheid zijn voor jou als ondernemer. Hoe nu verder? De afgelopen dagen zijn wij bij MBS Benelux veel gebeld met diverse vragen rondom het ondernemerschap, belastingen en andere zaken die te maken hebben met de situatie rondom het Corona virus (COVID-19). Na de eerste nieuwsbrief van 18 maart (kopie bijgesloten) zijn er weer wat nieuwe ontwikkelingen die we graag met jullie willen meedelen.

 

BTW /OMZETBELASTING 1E KWARTAAL 2020

 

De maand April is begonnen en dit betekent voor veel ondernemers dat de BTW-aangifte moet worden ingediend voor het einde van de maand (30 april 2020).

 

Wij willen in overleg met jou als ondernemer kijken wat er mogelijk is. Als er financiële problemen zijn of dreigen, laat ons dit dan tijdig weten, zodat wij een passende oplossing kunnen zoeken.

Belangrijk hierin is dat wij zo snel mogelijk de volledige administratie over het eerste kwartaal 2020 ontvangen.

 

 

UITSTEL VAN BETALING AANVRAGEN  BELASTINGAANSLAGEN 

 

Stel je krijgt aanslagen binnen die je nu niet kunt betalen, dan is er een betalingsregeling mogelijk met maximaal 3 maanden uitstel. Wij denken dat dit vooral van toepassing zal zijn zal bij de aanslagen loonbelasting.

 

Hoe vraag ik online voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aan vanwege de coronacrisis?

Met het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ (zie download bestand) vraag je automatisch in één keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting.

Als je dit formulier instuurt naar de Belastingdienst, legt de Belastingdienst voor al deze aanslagen de invordering direct stil voor een periode van 3 maanden.

Let op!

Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot je een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kan je bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kan de Belastingdienst je verzoek niet in behandeling nemen.

Hoe werkt het?

Log in met je DigiD.

Met DigiD kan iedere ondernemer snel, gemakkelijk en veilig inloggen.

Is je onderneming een rechtspersoon? Dan moet een werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD.

https://portaal.belastingdienst.nl/wps/portal/portaal/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIj8nKt8jNTrMoLivV88tMz8_QLsh0VAZSk7Xs!/

 

 

AANVRAGEN TEGEMOETKOMING VAN 4.000 EURO VANAF NU MOGELIJK

De tegemoetkoming is bedoeld voor de eerste nood bij ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. De regeling is alleen voor ondernemers die in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies verwachten van ten minste 4.000 euro en eenzelfde bedrag aan vaste lasten verwachten.

 

Sectoren

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn divers. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de eigen woning.

De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. Zie de site van de overheid voor een overzicht van de SBI-codes via deze link

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet er voldaan worden aan enkele door de overheid opgestelde voorwaarden:

In de Bijlage vind je de belangrijkste voorwaarden waar je aan moet voldoen , helaas zal dit voor velen betekenen dat je niet aanmerking komt omdat vaak zakelijk en prive adres al gelijk zijn. Het kan ook gebeuren dat de SBI code niet genoemd is.

Via deze link kan je SBI codes aanmelden voor de regeling. De overheid kijkt dan of deze codes ook kunnen worden toegevoegd aan de lijst.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl

LET OP: het is geen garantie, maar ze gaan ernaar kijken of deze ook kan worden toegevoegd aan de regeling.

 

 

ONDERNEMERS KUNNEN TOT EN MET 26 JUNI 2020 AANVRAGEN

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via RVO van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving in het handelsregister met peildatum 15 maart 2020. Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Voorbeelden zijn: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof).

De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/veelgestelde-vragen

 

 

REGELINGEN VOOR DIRECTEUR GROOT AANDEELHOUDER (EIGENAAR BV)

Zoals je in onderstaande correspondentie kan zien is er over de positie van de DGA nog veel onduidelijk en zal hier aankomende tijd meer duidelijkheid over moeten komen, maar onderstaand stuk wil ik wel alvast delen:

 

DGA en Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 

Uit de brief van de staatssecretaris blijkt dat ook een DGA in principe een beroep kan doen op de Tozo, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. De DGA dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn of haar bv vanwege de Coronacrisis geen salaris kan uitbetalen. Voor een aandeelhouder die verzekerd is voor de werknemersverzekering komt de werkgever in aanmerking voor de NOW. Onduidelijk is nog hoe de Belastingdienst de gebruikelijk-loonregeling zal toepassen.

 

Commentaar

 

Het was bij veel ondernemers nog onduidelijk of een DGA ook onder de Tozo zou vallen. Nu is bevestigd dat dat inderdaad het geval is. Niet onlogisch omdat de DGA ook onder de BBZ valt. Voor de inkomensondersteuning moet ook de DGA aangeven dat hij of zij verwacht dat als gevolg van de Coronacrisis het inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn moet ook de DGA dit uit zichzelf doorgeven aan de gemeente en vindt er verrekening plaats.

De vraag is of de Belastingdienst de gebruikelijk-loonregeling soepeler zal toepassen. Het zou toch zuur zijn als een DGA die 3 maanden een Tozo-uitkering heeft ontvangen, achteraf alsnog loonheffing moet betalen over het gebruikelijk loon dat zijn bv niet heeft kunnen uitbetalen. Tijdens de financiële crisis keurde de staatssecretaris goed dat het gebruikelijk loon over 2009 en 2010 verlaagd mocht worden. Er moest dan wel sprake zijn van een omzetdaling in twee jaar! Nu kan het – hopelijk – zo zijn dat de omzet na drie maanden weer aantrekt, waardoor er achteraf bezien mogelijk wel salaris had kunnen worden uitgekeerd. De Belastingdienst is inmiddels om een standpunt gevraagd

 

 

REGELINGEN VOOR BEDRIJVEN MET PERSONEEL / NOODMAATREGEL ONDERNEMERS WERKGELEGENHEID (NOW)

 

De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. Uitgangspunt is daarbij dat omzetdaling het gevolg is van buitengewone omstandigheden, die buiten het normale ondernemersrisico vallen en bijvoorbeeld samenhangen met overheidsingrijpen en openbare ordemaatregelen. Een werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling van ten minste 20%. De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Werkenden met een zogenoemde ‘fictieve dienstbetrekking’ vallen daarmee wel onder de regeling, maar niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s weer niet.

De regeling geldt ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract voor zover deze werknemers in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.

Ook is de NOW van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals een werknemer met een nulurencontract. Ook payroll- en uitzendwerkgevers komen in aanmerking. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden.

 

Belangrijke voorwaarden

 

Aan de NOW zijn twee belangrijke voorwaarden verbonden:

  1. Er geldt een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dit wil zeggen dat werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom leidt tot een lagere subsidie.
  2. Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever doet in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Als toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% worden in mindering gebracht op de totale loonsom, waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

 

Berekening tegemoetkoming

 

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de 3-maandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd door een vaste opslag van 30% op het sociale verzekeringsloon.

Als loon wordt maximaal tweemaal het maximumdagloon per maand (derhalve max.
€ 9.538) per individuele werknemer in aanmerking genomen.

De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Op deze manier blijft het voor werkgevers altijd gunstiger om, waar dat mogelijk is, omzet te blijven genereren.

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een 3-maandsperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet over heel 2019, gedeeld door vier.

Als een werkgever op1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.
Een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet komt dus niet in aanmerking voor een subsidie op grond van de NOW. Er wordt ook geen rekening gehouden met het feit dat de gebruikte tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of door seizoenspatronen.

Een werkgever heeft in de berekening van het voorschot, waarbij wordt uitgegaan van het tijdvak januari 2020, € 50 000 loonsom en een verwachte omzetdaling van 30%. Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van (0,30 x € 50.000 x 3 x 1,3 x 0,9) =
€ 52.650 in totaal. Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van € 42.120.

 

Omzetdaling op concernniveau

 

Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Bij meerdere rechtspersonen gaat het om de omzetdaling op concernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming.

Als een werkgever meerdere loonheffingsnummers heeft en voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal hij per loonheffingsnummer een aanvraag moeten indienen. Wel geeft hij de omzetdaling op die hij voor de gehele onderneming verwacht; bij elke aanvraag vult hij dezelfde omzetdaling en meetperiode in.

 

Aanvraag, voorschot en toekenning van de subsidie

 

Op vrijdag 3 april 2020 wordt definitief vastgesteld of het UWV de NOW vanaf
6 april 2020 kan uitvoeren. Bij de aanvraagprocedure moeten werkgevers, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingsnummer, de volgende stappen doorlopen:

  • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei vanwege een omzetdaling van meer dan 20%.
  • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.
  • De werkgever geeft de verwachte omzet in de drie maanden van de door hem gekozen meetperiode op en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier.
  • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten en vermeldt hij dat op het aanvraagformulier.
  • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

 

Voorschot

 

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling.
Het voorschot is gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Hierdoor worden werkgevers van werknemers met een flexibel contract gestimuleerd om het loon door te betalen (voor dezelfde urenomvang). Wordt ervoor gekozen om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen, dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de NOW en wordt hierover subsidie ontvangen.
De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. Er wordt naar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

 

Beslissing

 

Voor het UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet de werkgever vaststelling van de subsidie aanvragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist. De regeling kan op dat punt nog worden aangepast.
Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal het UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

 

 

OVERZICHT REGELINGEN BELASTINGDIENST EN HANDIGE SITES

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

https://www.kvk.nl/corona/

DOWNLOAD PDF DOCUMENTEN:

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Tegemoetkoming

Verzoek bijzonder uitstel

Maatregelingen kabinet

Sena besluit

Meest gestelde vragen