Algemene voorwaarden dienstverlening MBS Benelux B.V. en  2 COUNT  4 B.V.

 

Artikel 1. Definities
Waar in deze Voorwaarden de volgende begrippen met een hoofdletter zijn geschreven wordt daarmee bedoeld:
1. Diensten
De door MBS te leveren diensten, o.a. bestaande uit de begeleiding van Opdrachtgevers (zakelijk, commercieel en/of administratief), het voeren van onderhandelingen, administratieve, fiscale en financiële werkzaamheden, beheer van (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder maar niet beperkt tot de het beheer en de incasso van royalty’s;
2. MBS
MBS Benelux B.V., statutair gevestigd te (1217 NJ) Hilversum aan de Catharina van Renneslaan 12, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Amsterdam, onder nummer 32078242, alsmede 2 Count 4 B.V., statutair gevestigd te (1015 DS) Amsterdam, aan de Prinsengracht 185 bg, hierin gezamenlijk te noemen “MBS”;
3. Offerte
De door MBS gedane offerte voor het leveren van Diensten;
4. Opdrachtgever
Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die een Overeenkomst met MBS heeft gesloten of wenst te sluiten en tevens hun vertegenwoordigers en gemachtigden alsmede hun rechtsopvolgers. Daar waar Opdrachtgever staat wordt ook bedoeld: zijn werknemers en door hem ingeschakelde derden zoals managers, stylisten en begeleiders of coaches, voor zover van toepassing;
5. Overeenkomst
Iedere Overeenkomst die tussen MBS en Opdrachtgever tot stand komt, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop en inclusief alle eventuele bijlagen;
6. Partij(en)
MBS en Opdrachtgever gezamenlijk, of in enkelvoud in generiek opzicht;
7. Schriftelijk
Op schrift gesteld en ondertekend, waaronder ook wordt verstaan per e-mail, tenzij het begrip ‘Schriftelijk’ uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is omschreven;
8. Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van MBS;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen MBS en Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot alle Offertes en Overeenkomsten waarbij Opdrachtgever optreedt als afnemer van Diensten van MBS. Afwijking van deze Voorwaarden kan slechts plaatsvinden indien vooraf Schriftelijk overeengekomen en zal enkel gelden voor de betreffende Overeenkomst.
2. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door MBS voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn aanvaard.
3. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de Voorwaarden prevaleert steeds de Overeenkomst, tenzij anders aangegeven in de Voorwaarden of in de Overeenkomst.
4. Indien van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
5. Wanneer door MBS gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van MBS op directe en strikte naleving van de Voorwaarden voor de toekomst of voor het overige onverlet. Ook indien MBS een of meer aan haar toekomende rechten uit deze Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst of voor het overige.
6. Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Voorwaarden. Partijen zullen voorts over bepalingen die hun rechtsgeldigheid op een van de hiervoor vermelde gronden hebben verloren overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen waarbij Partijen zoveel mogelijk zullen aanhaken bij de strekking van de te vervangen regeling en de strekking van deze Voorwaarden behouden blijft.
7. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door MBS en Opdrachtgever Schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende onderliggende Overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, Offertes & de Overeenkomst
1. Alle Offertes en prijsopgaven door MBS zijn indicatief en geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijde door MBS worden herroepen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. Offertes en prijsopgaven kunnen gewijzigd worden als gevolg van onvoorziene veranderingen van de werkzaamheden.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 heeft een Offerte een geldigheidsduur van tien (10) dagen. Is de aanvaarding van de Offerte niet binnen deze periode door MBS ontvangen, dan is de Offerte komen te vervallen.
4. Opdrachten volgende uit de Offertes dienen door Opdrachtgever Schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat MBS een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden, dan zal de inhoud van het aanbod en/of de Offerte als het overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden MBS eerst nadat deze Schriftelijk door haar zijn bevestigd.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is MBS daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MBS Schriftelijk instemt met de afwijkende aanvaarding.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht MBS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Offertes gelden niet tevens voor toekomstige opdrachten.
8. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst kunnen slechts plaatsvinden wanneer Partijen dat Schriftelijk overeenkomen. Wanneer een dergelijke wijziging en/of aanvulling plaatsvindt, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 4. Goed opdrachtnemer en goed opdrachtgever
1. Bij de uitvoering van de Overeenkomsten zal MBS zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich hierbij ten behoeve van Opdrachtgever maximaal inspannen voor het best te behalen resultaat.
2. Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van Overeenkomst, kan MBS bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van door MBS in te schakelen derden zal, voor zover mogelijk en redelijk, in overleg met de Opdrachtgever worden bepaald.
3. Opdrachtgever is en blijft zelf (eind)verantwoordelijk voor het vaststellen dat de (aard en omvang van de) Diensten in overeenstemming zijn met diens behoefte.
4. Adviezen zijn niet bindend en worden voor eigen verantwoordelijkheid aan Opdrachtgevers voorgelegd. Opdrachtgever blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het nemen van onder meer maar niet beperkt tot: alle zakelijke beslissingen, het beoordelen van de toereikendheid en de resultaten van de Diensten, het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de resultaten van de Diensten, alsmede het invoeren en in stand houden van een stelsel van interne controle, waaronder mede begrepen het bewaken van lopende activiteiten.
5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs noodzakelijk en/of wenselijk is om het tijdig en juist verrichten van de werkzaamheden door MBS mogelijk te maken. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde of relevante informatie, data, bescheiden, zaken en gegevens niet tijdig, juist, volledig en vrij van fouten en gebreken aan MBS zijn verstrekt, heeft MBS het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de zijde van MBS volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander onverminderd het in artikel 8.4 bepaalde.

 

Artikel 5. Vertegenwoordiging
1. Voor zover de Diensten van MBS bestaan uit de vertegenwoordiging van Opdrachtgever en/of de behartiging van de belangen van Opdrachtgever – al dan niet tijdens onderhandelingen met derden – verleent Opdrachtgever hierbij aan MBS de volmacht om in naam van Opdrachtgever rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op het doel van de Overeenkomst.
2. Tenzij de volmacht uitdrukkelijk en Schriftelijk – daaronder hier niet verstaan per e-mail of anderszins elektronisch – beperkt is, is MBS onbeperkt bevoegd namens Opdrachtgever rechtshandelingen te verrichten, waaronder ook de vervreemding en bezwaring van niet-registergoederen.
3. Tenzij in de Overeenkomst een bepaalde bij MBS werkzaam persoon als gevolmachtigde wordt aangewezen, bepaalt MBS op welke bij haar werkzaam persoon de volmacht rust.
4. Opdrachtgever is bevoegd de volmacht Schriftelijk – daaronder hier niet verstaan per e-mail of anderszins elektronisch – te herroepen. Indien MBS hierdoor niet of niet volledig in staat is de Overeenkomst naar behoren uit te voeren, is MBS gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen overeenkomstig artikel 11.1, waarbij Opdrachtgever direct een schadevergoeding van totaal laatste drie (3) facturen aan MBS verschuldigd is ter vergoeding van door MBS als gevolg van de herroeping geleden schade/gederfde winst.

 

Artikel 6. De prijs
1. Door MBS gehanteerde en geoffreerde tarieven zijn gebaseerd op prijzen en (kostprijsbepalende) voorwaarden zoals die bij MBS bekend waren ten tijde van het opstellen van de Offerte. Voor zover de prijzen en voorwaarden drie (3) maanden na voornoemd moment veranderen in het nadeel van MBS, heeft MBS, vanaf drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, het recht prijswijzigingen aan te brengen.
2. MBS is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar standaardtarieven ‘kantoorbreed’ aan te passen.
3. Gewijzigde tarieven zullen pas na een (1) maand na Schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen zullen gelden. Indien MBS deze brief niet binnen zeven (7) dagen na verzending van de kennisgeving inzake de prijsverhoging heeft ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan MBS haar prijzen jaarlijks telkens op 1 januari indexeren conform de Dienstenprijsindex van het CBS.
5. Tenzij anders overeengekomen wordt het door de Opdrachtgever verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door MBS worden vastgesteld. Verschotten die door MBS ten behoeve van de Opdrachtgever worden betaald, worden separaat in rekening gebracht. Voor vaste kantoorkosten (zoals telefoon, fax en fotokopieën) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW en eventuele andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6. MBS zal de door haar te maken overige kosten aan de Opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de Opdrachtgever ingeschakelde derden. Als deze kosten gemaakt worden, zal dat te allen tijde in redelijkheid zijn, alsmede – voor zover redelijkerwijs mogelijk – vooraf met Opdrachtgever besproken worden. MBS zal terzake alle noodzakelijke en toereikende bescheiden overleggen op eerste verzoek van Opdrachtgever.
7. Facturen ten behoeve van honoraria en kosten van MBS zullen periodiek (maandelijks) in rekening worden gebracht.
8. Voor zover MBS een uurtarief in rekening brengt als honorarium, zal er door MBS gewerkt worden in eenheden van vijf (5) minuten (met een minimum van tien (10) minuten), waarbij MBS meerdere eenheden per verrichting kan hanteren.

 

Artikel 7. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door MBS aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. MBS is gerechtigd gelden door haar ontvangen ten behoeve van de cliënt te verrekenen met het door cliënt verschuldigde honorarium, verschotten en openstaande declaraties. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op en dienen binnen vier (4) weken na ontvangst van de factuur bij MBS Schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. De vorige zin is niet van toepassing op de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of die daarmee gelijkgesteld wordt.
2. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. MBS kan, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Een deel van een maand wordt als volledige maand berekend. Indien Opdrachtgever in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt, wordt in dit artikel onder wettelijke rente verstaan: de wettelijke handelsrente.
4. Vanaf de vervaldatum is Opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,–.
5. MBS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. MBS is om haar moverende redenen te allen tijde gerechtigd de volledige betaling (of een deel ervan indien artikel 7:26 lid 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing is) als voorschot te verlangen. Voor zover Opdrachtgever dit voorschot niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, is MBS gerechtigd onverminderd haar overige rechten de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Voor zover MBS aantoonbaar werkzaamheden heeft verricht in de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst, is al hetgeen Opdrachtgever aan MBS verschuldigd is uit welke hoofde ook onmiddellijk opeisbaar en zal Opdrachtgever gehouden zijn deze werkzaamheden volledig te vergoeden. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van MBS is beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht, en iedere aanspraak op MBS wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één (1) jaar na beëindiging van de opdracht. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van MBS, vrijwaart de Opdrachtgever MBS tegen alle aanspraken – de door MBS in verband daarmee te maken kosten inbegrepen – van derden, die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de door MBS voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
2. Wanneer MBS bij de uitvoering van Overeenkomsten derden inschakelt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Op eerste verzoek zal MBS rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de Opdrachtgever overdragen, indien mogelijk.
3. MBS is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is ontstaan doordat MBS is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste, ondeugdelijke en/of onvolledige data, bescheiden, informatie en/of gegevens of zaken, of doordat Opdrachtgever deze niet tijdig heeft aangeleverd.
4. MBS is nimmer aansprakelijk voor verlies van gebruik, gegevens, contracten, goodwill, omzet of winst (ongeacht of zulks als directe of indirecte schade dan wel gevolgschade moet worden aangemerkt) en evenmin voor andere indirecte of gevolgschade in verband met de Overeenkomst, Offerte of de Diensten.

 

Artikel 9. Intellectuele- en Industriële Eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom (zoals auteursrecht, naburig recht, portretrecht, handelsnaam, merkenrecht, domeinnaam) op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde en/of geleverde Diensten, zoals specifiek ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte adviezen, overeenkomsten, modellen, rapporten en andere documenten (in het kader van dit artikel: ‘documenten’) berusten uitsluitend bij MBS of diens licentiegevers.
2. MBS geeft Opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering of in het kader van het doel waarvoor deze documenten vervaardigd zijn. Opdrachtgever zal deze documenten niet zonder voorafgaande toestemming van MBS verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.
3. Het is Opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke toestemming van MBS aldus niet toegestaan deze documenten op andere wijze te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk ruimer gebruik komt MBS, zonder enig recht te verliezen, een – nader door MBS in redelijkheid vast te stellen – vergoeding toe.
4. Opdrachtgever zal ten tijde van de te leveren Diensten intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden respecteren.

 

Artikel 10. Geheimhouding
MBS en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar die zij in het kader van een of meerdere tussen hen tot stand gekomen Overeenkomst(en) hebben verkregen, strikt geheim houden. Opdrachtgever zal deze verplichting tevens opleggen aan andere door hem ingeschakelde derden. Indien een Partij deze verplichting niet of niet volledig nakomt, verbeurt die Partij aan de andere Partij een direct opeisbare boete van € 5.000,00, onverminderd het recht van de andere Partij volledige schadeloosstelling te vorderen.

 

Artikel 11. Beëindiging
1. MBS en de Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, kunnen de Overeenkomst te allen tijde Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. De Opdrachtgever die niet een Opdrachtgever is als bedoeld in de eerste zin, kan de Overeenkomst niet opzeggen.
2. Onverminderd de bevoegdheden die MBS en Opdrachtgever op grond van de wet toekomen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, zijn MBS en Opdrachtgever gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang, en onverminderd het recht om terugbetaling van de reeds betaalde bedragen en/of schadevergoeding te vorderen, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
a. de andere partij, ook na ingebrekestelling (indien vereist), haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt;
b. de andere partij onder curatele wordt gesteld of onder curatele dreigt te worden gesteld;
c. de andere partij faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt dan wel een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden, waaronder ook wordt verstaan: de dreiging van de intreding van die omstandigheden; of
d. een wijziging van omstandigheden zich voordoet die instandhouding van de Overeenkomst niet meer rechtvaardigt.
3. Indien de relatie en/of de Overeenkomst(en) tussen MBS en Opdrachtgever wordt(/worden) beëindigd, om welke reden of op welke grond dan ook, zijn alle vorderingen van MBS op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en zal Opdrachtgever direct alle openstaande vorderingen betalen aan MBS, waarvoor Opdrachtgever bij gebreke daarvan aansprakelijk wordt gesteld.
4. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, blijven alle bepalingen uit de Overeenkomst inzake de geheimhouding en intellectuele en industriële eigendom in stand.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met MBS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en MBS zullen – in eerste instantie – uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van MBS om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.